Nhat Nam PR & Communication Executive, Tác giả tại BDS NHẬT NAM