Công ty Nhật Nam - Chuỗi sự kiện Đại hội Cổ Đông nổi bật trong suốt 3 năm thành lập