GIẢI ĐÁP NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT NAM PHẦN 2 ⋆ BDS NHẬT NAM

GIẢI ĐÁP NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT NAM PHẦN 2

giai-dap-nha-dau-tu-nhat-nam-phan-2

Mục Lục

Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi khi nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu về công ty. Các câu trả lời dưới đây đã một phần giải đáp của nhà đầu tư Nhật Nam để có được cho mình cái nhìn tổng quát và quyết định sáng suốt cho nguồn tiền đầu tư. 

Câu 1:Sau 24 tháng kết thúc hợp đồng sẽ nhận lại đất nền hay sản phẩm hoàn thành?

– Giải đáp của nhà đầu tư Nhật Nam câu hỏi này như sau: 

 • Sau 24 tháng nhà đầu tư sẽ nhận được 1 sản phẩm trong danh mục các sản phẩm công ty đang bán ra thị trường. Sẽ có cả đất nền lẫn các sản phẩm sẽ hoàn thành trong tương lai như chung cư, biệt thự… nếu gói đầu tư của quý đối tác ngang với giá trị bđs mà công ty Nhật Nam bán ra thị trường chung.

Câu 2: Sau 24 tháng kết thúc hợp đồng tôi chưa chọn được bds phù hợp vậy thì công ty vẫn giữ gốc của chúng tôi hay thế nào

Để giải đáp câu hỏi nhà đầu tư, Nhật Nam xin được phép trả lời:

 • Đúng vậy công ty vẫn sẽ giữ phần BĐS ấy cho đến khi anh chị lựa chọn được 1 bđs phù hợp để sang tên cho mình. Hợp đồng không thời hạn đến khi hoàn tất sang nhượng. Chúng tôi hướng đến mang đến được bds phù hợp với những tiêu chí của anh chị. 

Câu 3: Nếu không chuyển lợi nhuận đúng thời hạn thì sao?

– Giải đáp của nhà đầu tư câu hỏi này thật ra rất đơn giản, chính là: 

Nhà đầu tư có quyền khởi kiện để được bồi thường thiệt hại hoặc rút gốc ngay lập tức nếu công ty làm sai. Hợp đồng khi ký kết giữa hai bên đã ghi rõ những điều khoản này. Nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm. 

Câu 4:  Cổ đông có quyền hạn gì? Trên giấy phép có là thành viên của công ty hay không? 

Câu hỏi này của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ giải đáp như sau: Chúng tôi chia ra từng cổ đông tương đương với gói đầu tư mà anh chị đầu tư

 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

 • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết
 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
 • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 •  Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

    2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây: 

 • Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 • Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát.
 • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
 • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.
 • Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

 • Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.
 • Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế.
 • Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

4. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định tại điểm A khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

 • Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
 • Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Câu 5:  Chọn gói đầu tư thấp vậy sao mua đất được? Sổ chung thì có dễ bán không?

Sổ chung cũng là sổ đỏ, không phải vi bằng nên bán dễ dàng và gói thấp thì có thể sang nhượng cho người khác hoặc gửi lại doanh nghiệp hỗ trợ ráp cho người cần mua BĐS.

Câu 6:  Nếu giữ gốc gia hạn thêm hợp đồng thì mất bao nhiêu phí?

Sẽ đàm phán bởi thời giá và thị trường trong tương lai gần 2 năm với nhiều biến đổi

Câu 7: Các nhà hàng và karaoke ở nhà quê ra để nói với nhà đầu tư là sinh lời từ đó được?

Việc giải đáp câu hỏi trên của Nhà đầu tư, Nhật Nam xin trả lời: 

 • Công ty chỉ đặt tại các trung tâm lớn như Hà Nội – Hồ Chí Minh và các khu du lịch như Phú Quốc mà thôi.
 • Và lợi nhuận chính của doanh nghiệp không đến từ mảng dịch vụ mà chủ lực là tài chính Bất động sản.

Thông qua bài viết trên, đã giải đáp những câu hỏi mà Nhà đầu tư Nhật Nam thường thắc mắc. Nếu cần biết thêm thông tin gì hoặc có vấn đề gì chưa thỏa mãn với câu trả lời của chúng tôi, khách hàng có thể để lại thông tin cá nhân để nhân viên tư vấn có thể liên hệ sớm nhất. 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.