Công ty Nhật Nam - Tổng quan sự kiện họp Chiến lược thường kỳ tháng 10