Nhật Nam khẳng định giúp thành viên tự tin đồng hành và phát triển